Yrityssaneeraus on vaihtoehto konkurssille
ja ratkaisu maksukyvyttömyydelle

Yrityssaneeraus on taloudellisissa vaikeuksissa olevan yrityksen jatkamiskelpoisen yritystoiminnan tervehdyttämiseksi tai sen edellytysten turvaamiseksi ja velkajärjestelyjen aikaansaamiseksi tarkoitettu toimenpide ja menettely. 

Yrityssaneeraus vaatii hyvän yrityssaneeraushakemuksen laatimisen, usein velkojien yhteistyötä sekä uskottavan suunnitelman siitä, että yrityssaneeraus tulee toimimaan ja se on tarkoituksenmukainen juuri kyseiselle yritystoiminnalle. Laki yrityksen saneerauksesta sääntelee yrityssaneerausta. 

Yrityssaneeraushakemus

Yrityssaneeraushakemus yhdistää yrityksen kirjanpidon tulevien liiketoimintaodotusten sekä yrityksen erityispiirteiden kanssa. Yrityssaneeraushakemus on hakemus, jonka on tarkoitus osoittaa, että yritys on lain mukaan jatkamiskelpoinen. Lisäksi yrityssaneeraushakemuksen taakse kannattaa pyrkiä saamaan merkittävät velkojat. Mikäli taakse saadaan tarvittava määrä velkojia, niin tuomioistuin tekee jo sen perusteella yrityssaneerauksen aloittamispäätöksen. 

Miten yrityssaneeraushakemuksen kanssa tulee menetellä?

Yrityssaneeraushakemus toimitetaan tuomioistuimelle. Hakemus kannattaa tehdä kunnolla siksi hakijan on suositeltavaa pyytää apua ammattilaiselta.

Yrityssaneeraushakemus ja sen liitteet on määritelty sekä lain että asetusten nojalla. Yrityssaneeraushakemus ja sen laadinta vaatii usein ammattilaisten apua. Yleisesti asianajaja työskentelee yhteistyössä yrittäjän sekä yrityksen kirjanpitäjän ja tilintarkastajan kanssa. 

Yrityssaneeraushakemusta ei kuitenkaan kannata laittaa ainoastaan velkojien suostumuksen varaan, sillä usein velkojat eivät ole täysin perillä yrityssaneeraukseen hakeutuvan yrityksen kokonaistilanteesta. Yrityssaneerauksen taloudelliset edellytykset ja mahdolliset yrityssaneerauslain mukaiset esteet kannattaa selvittää tarkkaan siinä vaiheessa, kun yrityssaneeraushakemus laaditaan.   

Millainen on hyvä yrityssaneeraushakemus?

Hyvä yrityssaneeraushakemus on selkeä, se tarjoaa oikean informaation ja se on tarpeeksi kattava.

Hyvä yrityssaneeraushakemus on myös oiva apuväline saneeraajalle, kun tämä luonnostelee saneerausohjelmaa. Yrityssaneeraushakemusten laadinta yrityksille on asianajaja Rasmus Toivaselle tuttua. Hakemusta varten kannattaa varhaisessa vaiheessa kääntyä sellaisen asiamiehen puoleen, jolla on kokemusta yrityssaneeraushakemusten laadinnasta. 

Yrityssaneerauksen edellytykset

Yrityssaneeraus voidaan aloittaa, jos vähintään kaksi velkojaa, joiden saatavat edustavat vähintään viidennestä velallisen tunnetuista veloista tekevät hakemuksen yhdessä velallisen kanssa tai ilmoittavat puoltavansa hakemusta. Nämä velkojat eivät saa olla takaisinsaannista konkurssipesään annetun lain 3 § mukaisia läheisiä. Muut edellytykset ovat, että velallista uhkaa maksukyvyttömyys tai velallinen on maksukyvytön.  

Yrityssaneerauksen esteet

Yrityssaneerausta ei voida aloittaa, jos velallinen on maksukyvytön ja on todennäköistä, että maksukyvyttömyyttä ei saneerausohjelmalla voida poistaa tai sen uusimista ei voida torjua muuten kuin lyhytaikaisesti. Yrityssaneerauksen este on myös todennäköisyys siitä, ettei velallisen varat riitä saneerausmenettelystä aiheutuvien kustannusten kattamiseen ja kukaan muu ei ole sitoutunut vastaamaan niistä tai on todennäköistä, että velallinen ei pysty maksamaan uusia, menettelyn alkamisen jälkeen syntyneitä velkoja. 

Yrityssaneerauksen este ovat myös perusteltu epäilys siitä, että yrityssaneeraushakemus on tehty pääasiallisesti velkojien perintätoimien estämiseksi tai syynä on muu velkojan tai velallisen oikeuden loukkaaminen. Myös oleellisesti puutteellinen tai virheellinen kirjanpito voi olla este yrityssaneeraukselle. 

Ellei erityisiä esteitä ole olemassa, niin pääsyä yrityssaneeraukseen voivat estää myös tietyt talousrikollisuuden tunnusmerkit täyttävä toiminta yrityksen toiminnassa, tai jos velallinen tai velallisyhtiön johtoon kuuluva henkilö on rikkonut liiketoimintakieltoa osallistumalla yrityksen toimintaan.

Onko yrityssaneeraus ja yrityssaneeraushakemus ajankohtainen?

Mikäli yrityssaneeraus ja sitä myötä yrityssaneeraushakemus ovat ajankohtaisia, kannattaa kääntyä kokeneen asiamiehen puoleen. 

Asianajaja Rasmus Toivanen on laatinut hyvällä menestyksellä usealle yritykselle yrityssaneeraushakemuksen.

Olkaa yhteydessä, niin kartoitamme yrityksenne avuntarpeen. Ensimmäinen yhteydenotto ja tilannekartoitus on maksuton.