Välimiesmenettely vaihtoehtona tuomioistuinkäsittelylle

Välimiesmenettely tai välimiesoikeus on vakiintunut yleisten tuomioistuinten vaihtoehtoisena riidanratkaisukeinona. Välimiesmenettely on riidanratkaisutapa, joka perustuu osapuolten väliseen sopimukseen, missä erimielisyys on sovittu ratkaistavaksi yleisten tuomioistuinten ulkopuolella. Välimiesmenettely on riidanratkaisukeinona varsin nopea ja luottamuksellinen verrattuna yleiseen tuomioistuimeen, minkä takia se on vakiinnuttanut asemansa riidanratkaisuvaihtoehto yritysten välisissä sopimuksissa.

Välimiesmenettelyssä on monta erityispiirrettä ja niistä seuraavassa lisää.

Miksi välimiesmenettely?

Välimiesmenettelyn käyttäminen pohjautuu sopimusvapauteen. Yksityisoikeudelliset riidat, joissa sovinto on sallittu, voidaan jättää tuomioistuinmenettelyn sijasta välimiesten ratkaistaviksi. Välimiesmenettelystä ei voida kuitenkaan sopia kuluttajaa sitovasti, vaan kuluttajalla on aina oikeus saattaa asia tuomioistuimen käsiteltäväksi.

Mikäli sopimuksen osapuolet ovat sopineet, että mahdolliset riidat ratkaistaan välimiesmenettelyssä, ei niitä voida ratkaista tuomioistuimessa, mikäli joku osapuolista vetoaa tähän ehtoon. Kun osapuolet ovat tällaisen sopimuksen tehneet sopimussuhteen erimielisyyksien ratkaisemisesta välimiesmenettelyssä, ei siitä voi perääntyä ilman seuraamuksia vastaavalla tavoin kuin tuomioistuinsovittelusta, vaan toisen osapuolen niin vaatiessa välimiesmenettely on pakollinen.

Välimiesmenettely on silti monelta osin joustava menettely, kuten sovittelukin. Lähtökohtaisesti välitystuomion on perustuttava lakiin, mutta osapuolet voivat sopia myös toisin. Jos osapuolet ovat asiasta yksimielisiä he voivat esimerkiksi hoitaa todistajien pääkuulustelun kirjallisesti ja vastakuulustelun suullisesti. Mahdollisuus räätälöidä menettelytavat osapuolten riitaan sopivaksi johtaa tarkoituksenmukaisempaan ja tehokkaampaan ratkaisuun.

Seuraavaksi muutama välimiesmenettelyn erityispiirre.

Välimiesmenettely on nopea

Välimiesmenettelyn merkittävänä etuna tuomioistuimessa käytävään oikeudenkäyntiin verrattuna on nopeus. Välimiesmenettelyn ratkaisu on lopullinen, eli siitä ei voi enää valittaa.  Sen johdosta osapuolet eivät ajaudu pitkään valituskierteeseen. Välimiesmenettely kestää keskimäärin noin 3-12 kuukautta, kun taas yleinen tuomiosituin valitusvaiheineen voi kestää pahimmassa tapauksessa useita vuosia. Lisäksi tietyin edellytyksin on mahdollista, että erimielisyyden käsittely jatkuu vielä korkeimmassa oikeudessa, pidentäen käsittelyaikaa entisestään.

Välimiesmenettely on luotettava ja ei-julkinen tapa ratkaista erimielisyydet

Välimiesmenettelylle ominaista on menettelyn luottamuksellisuus, mikä on useimmiten edunmukaista etenkin liike-elämän osapuolille. Oikeudenkäynti yleisessä tuomioistuimessa on pääsääntöisesti julkista. Vaikka tästä voidaankin tietyissä tapauksissa poiketa, voi yksistään tieto siitä, että osapuolilla on vireillä riita-asia, olla osapuolille epäedullinen. Välimiesmenettelyn avulla yritykset voivat pitää vireillä olevan riita-asian ei-julkisena.

Välimiesmenettelyn asiantuntemus ja välimiehet

Välimiesmenettelyn etuna on lisäksi välimiesten asiakohtainen asiantuntemus. Välimiehet nimetään usein sen mukaan, mihin riita-asiaan he ovat erikoistuneet ja näin ollen heillä on ainutlaatuinen asiantuntemus käsiteltävästä aiheesta. Tämän takia välityslauseketta käytetään hyvin usein osakas-, konsultti-, jakelu- ja edustussopimuksissa. Myös rakennusriidat soveltuvat vaadittavan asiantuntemuksen takia välimiesmenettelyyn. Jos osapuolet eivät ole muuta sopineet, niin välimiehiä on kolme, mikä on tyypillinen kokoonpano välimiesmenettelylle. Kun välimiehiä on kolme, osapuolilla on molemmilla oikeus nimetä yksi välimies ja he voivat yhdessä sopiva välimiesoikeuden puheenjohtajasta. Osapuolet voivat siis itse vaikuttaa asiaansa käsittelevien välimiesten valintaan.

Hyvin poikkeuksellisissa ja monitahoisissa asioissa saattaa olla tarpeen, että välimiehiä on viisi. Tällä tavalla voidaan varmistua riittävän kattavasta asiantuntijuudesta.

Menettely alkaa kirjallisella ilmoituksella vastapuolelle, missä mm. viitataan välityssopimukseen tai -lausekkeeseen ja yksilöitävä riitakysymys. Samaan ilmoitukseen tulee myös sisällyttää se, kenet tai ketkä asianosainen nimeää välimieheksi tai välimiehiksi. Välimiehen nimeäminen on harkittava tarkkaan, sillä asianosainen ei saa ilman vastapuolen suostumusta peruuttaa tekemäänsä valintaa.

Kustannukset

Välimiesmenettelyssä kulut ovat paremmin ennakoitavissa kuin yleisessä tuomioistuimessa käydyssä oikeudenkäynnissä. Vaikka välimiesten palkkiot kasvattavat välimiesmenettelyn kuluja oikeudenkäyntiin verrattuna, eivät asiamiesten kustannukset nouse yhtä korkeiksi kuin oikeudenkäynnissä kaikkine valitusasteineen.

Näin ollen voidaan todeta, että välimiesmenettely on lähtökohtaisesti kustannustehokkaampaa kuin erimielisyyksien ratkaisu tuomioistuimissa. Tämä johtuu pitkälti siitä, että riitaa ei käydä useassa eri oikeusasteessa.

On tärkeää muistaa, että välimiesoikeuteen mentäessä osapuolten on maksettava ennakko tai asetettava vakuus välimieskulujen kattamiseksi.

Todistelu välimiesmenettelyssä

Myös välimiesmenettelyyn voidaan kutsua todistajia ja asiantuntijoita välimiesoikeuden kuultaviksi samaan tapaan kuin yleisessä tuomioistuimessa kuullaan todistajia ja asiantuntijoita, mutta kuuleminen poikkeaa jonkin verran menettelystä yleisessä tuomioistuimessa. Todistajat ja asiantuntijat eivät välimiesoikeudessa anna vakuutusta, mutta heidän tulee pysyä totuudessa.

Etenkin kansainvälisissä välimiesmenettelyissä käytössä ovat myös kirjalliset todistajanlausunnot, joita käytetään toisinaan myös kotimaisissa menettelyissä, ja jotka ovat nykyään rajoitetusti mahdollisia myös yleisissä tuomioistuimissa. Kirjallista todistajanlausuntoa käytettäessä todistajan kertomus jätetään välimiesoikeudelle kirjallisesti ja tämän lisäksi todistajaa voidaan kuulla myös suullisesti istunnossa, erityisesti vastakuulustelutarkoituksessa todistajan kertomuksen todenperäisyyden varmentamiseksi. Samoin toimitaan yleensä yleisissä tuomioistuimissa niiden asiantuntijatodistajien kanssa, jotka antavat lausunnon ensin ja joita kuullaan myöhemmin suullisesti istunnossa.

Välitystuomiosta ei voi valittaa

Toisin kuin yleisessä tuomioistuimessa esillä olevassa prosessissa, välimiesmenettelyssä annetusta tuomioista ei voi valittaa seuraavaan asteeseen. Tämä tarkoittaa, että välimiesmenettelyn tuomio on lopullinen. Tuomion purkamiseen on poikkeustilanteissa mahdollisuus, mikäli välimiesten antama tuomio on selvästi Suomen oikeusjärjestyksen vastainen. Samanlaista muutoksenhakumahdollisuutta välimiesoikeuden tuomiosta ei kuitenkaan ole kuin käräjäoikeuden tai hovioikeuden  antamista tuomiosta. Lähtökohtaisesti välimiesmenettely on yksivaiheinen menettely, jossa välimiehet ratkaisevat riitakysymyksen yhdessä menettelyssä lopullisesti.

Välitystuomion täytäntöönpanokelpoisuus

Välimiesmenettely eroaa kaikista muista yksityisistä vaihtoehtoisista riidanratkaisumenettelyistä siinä, että välitystuomio on täytäntöönpanokelpoinen. Välitystuomion täytäntöönpanon kannalta on ratkaisevassa asemassa, missä välimiesmenettely on tapahtunut. Suomalaisen välitystuomion täytäntöönpano tapahtuu Suomessa välimiesmenettelylain mukaisella tavalla ja ulkomailla pääsääntöisesti New Yorkin yleissopimuksen mukaisesti sopimuksen jäsenmaissa ja paikallisen lainsäädännön mukaisesti sopimuksen kuulumattomissa maissa.

Yhteenveto

Yhteenvetona voidaan todeta, että välimiesmenettely on vakiintunut ja tehokas tapa ratkaista liike-elämän erimielisyyksiä mm. sen nopeuden ja luottamuksellisuuden vuoksi. Näin ollen sopimusneuvottelujen yhteydessä on hyvä ottaa huomioon, miten mahdolliset erimielisyydet hoidetaan tilanteen sitä vaatiessa.

Ilmainen tilanteen kartoitus – ota yhteyttä!

Ensimmäinen yhteydenotto ja alkukartoitus on maksuton. Ota yhteyttä, niin selvitämme tarpeenne. 

Asianajaja Helsinki & Pietarsaari

Pietarsaari

Perämiehenkatu 8
68600 Pietarsaari

Toimisto on avoinna ma-pe klo 09:30 – 16:15

Muina aikoina sopimuksen mukaan.

Helsinki*

Mannerheimintie 12 B 6 krs. 
00100 Helsinki 

*Helsingin palvelupiste ei ole miehitetty vaan palvelee ajanvarauksella.