Työsuhteen päättyminen

Työsuhteen päättyminen voi tapahtua laillisesti tai laittomasti. Mikäli herää epäilys, että työsuhteen päättyminen on tapahtunut laittomasti kannattaa kääntyä asianajajan puoleen. 

Työsuhteen päättyminen laittomasti

Työsuhteen päättyessä laittomasti kysymyksessä voi olla työsuhteen laiton irtisanominen tai työsuhteen laiton purkaminen. Työsopimuslain 7 luku käsittelee työsopimuksen irtisanomista ja 8 luku työsopimuksen purkamista.  

Alla käsittelemme työsuhteen päättymistä henkilöön liittyvien irtisanomisperusteiden osalta, sillä ne aiheuttavat useammin erimielisyyksiä työnantajan ja työntekijän välillä. 

Milloin työsuhteen irtisanominen on laiton? 

Työsuhteen irtisanominen lainmukaisesti on tarkasti määritelty laissa. Työsopimuslain 7:1 § mukaan työnantaja saa irtisanoa toistaiseksi voimassa olevan työsopimuksen vain asiallisesta ja painavasta syystä. Tätä lievempi syy tarkoittaa, että kysymyksessä on työsuhteen laiton irtisanominen. 

Työsopimuslain 7:2 § määrittelee henkilöön liittyvät irtisanomisperusteet. Mikäli irtisanominen ei perustu työsopimuslain 7:1 § ja 7:2 § ja se johtuu henkilöön liittyvästä perusteesta, työsuhteen laiton irtisanominen saattaa olla käsillä. 

Minut irtisanottiin laittomasti työstäni. Käännyin asianajaja Rasmus Toivasen puoleen. Hän otti asian hoitaakseen. Työnantaja maksoi minulle tuntuvan korvauksen ilman, että jouduimme viedä asian käräjäoikeuteen. Suosittelen lämpimästi Rasmus Toivasta. Hän on avulias ja erittäin paneutunut tehtäviinsä.

Asianajaja Rasmus Toivanen auttoi meitä rakennusurakkaan liittyvässä erimielisyydessä. Toivasen asiantuntemus ja ratkaisukeskeinen lähestymistapa avasi solmut ja päästiin sopimukseen pääurakoitsijan kanssa. Suosittelen Toivasta lämpimästi vastaavanlaisissa asioissa.

Mitä voidaan pitää asiallisena tai painavana irtisanomisperusteena? 

Työsopimuslain 7:2 § mukaan työntekijästä johtuvana tai hänen henkilöönsä liittyvänä asiallisena ja painavana irtisanomisperusteena voidaan pitää työsopimuksesta tai laista johtuvien, työsuhteeseen olennaisesti vaikuttavien velvoitteiden vakavaa rikkomista tai laiminlyöntiä sekä sellaisten työntekijään liittyvien työntekoedellytysten olennaista muuttumista, minkä vuoksi työntekijä ei enää kykene selviytymään työtehtävistään. Tuomioistuin tekee kokonaisharkinnan selvittäessään, onko kysymyksessä työsuhteen laiton irtisanominen. 

Mitä ei voida pitää asiallisen tai painavana irtisanomisperusteena?

Asiallisena ja painavana irtisanomisperusteena ei voida pitää ainakaan työntekijän sairautta, vammaa tai tapaturmaa, ellei hänen työkykynsä ole näiden vuoksi vähentynyt olennaisesti ja niin pitkäaikaisesti, että työnantajalta ei voida kohtuudella edellyttää sopimussuhteen jatkamista. Mikäli olennaisuus ja pitkäaikaisuus ei täyty, kysymyksessä saattaa olla työsuhteen laiton irtisanominen. 

Myös muut henkilöstä johtuvat lainvastaiset irtisanomisperusteet, jotka johtavat siihen, että kysymykseen tulee työsuhteen laiton irtisanominen, on lueteltu työsopimuslaissa. Asiallisena ja painavana syynä ei pidetä työntekijän osallistumista työehtosopimuslain mukaiseen työtaistelutoimenpiteeseen, työntekijän poliittisia, uskonnollisia tai muita mielipiteitä tai osallistumista yhteiskunnalliseen tai yhdistystoiminaan tai työntekijän turvautumista oikeusturvakeinoihin. Mikäli irtisanomisen perusteena on ollut jokin näistä kysymyksessä, saattaa olla työsuhteen laiton irtisanominen. 

Varoitus ennen irtisanomista

Työntekijää, joka on laiminlyönyt työsuhteesta johtuvien velvollisuuksien täyttämistä tai rikkonut niitä, ei kuitenkaan saa irtisanoa ennen kuin hänelle on varoituksella annettu mahdollisuus korjata menettelynsä.

Mikäli työsuhteesta johtuvien velvoitteiden laiminlyöminen ja rikkominen on ollut niin vakavaa, ettei työnantajaa kohtuudella voida edellyttää työsuhteen jatkamista, työntekijä voidaan irtisanoa ilman varoituksen antamista. 

Työnantaja voi purkaa työsopimuksen heti ilman irtisanomisaikaa vain erittäin painavasta syytä. Tällöin kysymykseen tulee työsuhdevelvollisuuksien niin vakava rikkominen ja laiminlyönti, ettei työnantajalta voida kohtuudella edellyttää sopimussuhteen voimassa pitämistä edes irtisanomisajan. 

Työsuhteen laiton irtisanominen johtaa korvausvastuuseen

Työsuhteen laiton irtisanominen tai purkaminen johtaa korvausvelvollisuuteen. Työnantaja, joka on lainvastaisesti päättänyt työsopimuksen, on määrättävä maksamaan korvausta työsopimuksen perusteettomasta päättämisestä. Korvaus, johon työsuhteen laiton irtisanominen johtaa, tehdään kokonaisharkinnan perusteella. 

Laittoman irtisanomisen korvaus

Yksinomaisena korvauksena on suoritettava vähintään kolmen ja enintään 24 kuukauden palkka. Korvauksen suuruutta määrättäessä otetaan huomioon työsopimuksen päättämisen syystä riippuen huomioon työtä vaille jäämisen arvioitu kesto ja ansion menetys, määräaikaisen työsopimuksen jäljellä ollut kestoaika, työsuhteen kesto, työntekijän ikä ja hänen mahdollisuudet saada ammattiaan vastaavaa työtä, työnantajan menettely työsopimusta päättäessä, työntekijän itsensä antama aihe työsopimuksen päättämiseen työntekijän ja työnantajan olot yleensä sekä muut näihin rinnastettavat seikat. 

Työsuhteen purkaminen koeaikana

Koeajasta säännellään työsopimuslain 1:4 §. Työsopimukseen voidaan ottaa määräys sovellettavasta koeajasta, joka voi olla enimmillään kuusi kuukautta. Määräaikaisessa työsuhteessa koeaika saa olla korkeintaan puolet määräaikaisen työsuhteen pituudesta.  

Työsuhteen purkaminen koeaikana tarkoittaa, että joko työnantaja tai työntekijä päättää työsopimuksen päättymään koeaikana välittömästi. Työsuhteen purku koeaikana ei saa tapahtua epäasiallisin perustein. Työsuhteen purku koeaikana ei edellytä irtisanomisajan noudattamista. Työsuhteen purku koeaikana vaatii myös sen, että koeajasta on sovittu työsopimusta solmittaessa. 

Työsuhteen purkaminen koeaikana on välitön. 

Työsuhde katkeaa välittömästi. Työsuhteen purku koeaikana voidaan tehdä esimerkiksi, jos työntekijän henkilöön tai hänen työsuoritukseensa liittyy sellainen syy, jonka vuoksi työntekijän työsuoritus ei vastaa työnantajan sille oikeutetusti asettamia edellytyksiä. 

Työsopimuksen osapuolilla ei ole oikeutta purkaa työsopimusta koeajan tarkoitukseen nähden epäasiallisin perustein. Epäasiallisena syynä on pidetty muun muassa aiheettomia sairausepäilyjä tai raskautta. 

Mitä tulee tehdä ennen työsuhteen purkamista koeaikana?

Ennen kuin työsuhteen purkaminen suoritetaan, tulee selvittää, onko koeajasta sovittu, onko koeaika edelleen voimassa, mihin konkreettisiin yksilöityihin tapahtumiin työnantaja vetoaa purkamisperusteina ja milloin näiden väitetään tapahtuneen ja onko työntekijää kuultu.

Työnantajan on varattava työntekijälle tilaisuus tulla kuulluksi. Työnantajan tulee myös työntekijän pyynnöstä ilmoittaa syyt siihen, miksi tämän työsuhde on purettu koeajalla. 

Yhteydenotot työsuhteen päättymistilanteissa

Jos epäilet, että osaltasi työsuhteen päättyminen on tapahtunut lainvastaisesti kannattaa olla yhteydessä asianajajaamme.  


Ensimmäinen yhteydenotto ja tilannekartoitus on maksuton. Ota yhteyttä, niin kartoitamme avuntarpeesi.