Työoikeus ja työsopimuslaki tulee huomioida yrityksen toiminnassa kattavasti

Työoikeus on oikeudenala, joka keskittyy työsuhteeseen ja työsopimukseen liittyviin oikeudellisiin kysymyksiin.

Työsopimus on työnantajan peruspilari

Työsopimus ei synnyttä vain oikeuksia työntekijöille, vaan se sitoo työntekijöiden lojaalisuutta  työnantajaa kohtaan. Lisäksi työsopimus luo velvollisuuksia työntekijälle ja luo raamit toiminnalle. Työsopimus tarkoittaa sitä, että työnantajalla on oikeus johtaa työtä ja määrätä työn suorittamisesta.

Työoikeus on laaja kokonaisuus ja sen keskiössä on työnantajan ja työntekijän tekemä työsopimus. Työoikeus käsittää myös työsopimuslain, työehtosopimukset sekä suuren kirjon muita lakeja ja asetuksia. Asianajaja Rasmus Toivanen on perehtynyt erityisesti työsuhteen eri sopimuksiin sekä työsuhteen päättymistilanteisiin. 

Työsuhteen päättämissopimus

Työsuhteen päättymissopimus tulee ajankohtaiseksi, kun työntekijän kohdalla ilmenee vaikeuksia suoriutua tehtävästä, mutta ei ole olemassa asiallista tai painavaa syytä irtisanoa työntekijää. Myös tilanteissa, jossa irtisanomiselle saattaisi olla perusteita, työsuhteen päättämissopimus on hyvä vaihtoehto. 

Työsoikeus on monilta osin velvoittavaa oikeutta ja työsopimus sekä muut työoikeudelliset sopimukset ovat siksi osittain sidottuja. Kun työsuhteen päättämissopimus laaditaan, pakottava lainsäädäntö on otettava huomioon. 

Mitä työsuhteen päättämissopimuksessa määritetään?  

Työsuhteen päättämissopimus päättää työnantajan ja työntekijän työsopimussuhteen. Työsuhteen päättämissopimus päättää työsuhteen välittömästi tai tietyn ajan kuluttua, riippuen siitä, miten työsuhteen päättämissopimus on laadittu. Työsuhteen päättämissopimus on työnantajan ja työntekijän yhdessä tekemä sopimus, jossa osapuolet sopivat työsuhteen päättyneeksi ilman, että kumpikaan osapuoli irtisanoo työsuhdetta. 

Työsuhteen päättämissopimus on sidottu velvoittavaan oikeuteen. Työnantajan on myös huomioitava oikea menettely, kun työsuhteen päättämissopimus tehdään. Työntekijälle tulisi selkeästi informoida työntekijälle aiheutuvat taloudelliset vaikutukset ja työntekijälle tulee antaa aikaa selvittää sopimuksen vaikutuksia omaan elämään. On hyvä varata muutama päivä aikaa sopimukseen tutustumiseen ennen sopimuksen allekirjoittamista. 

Mikäli työsuhteen päättämissopimus allekirjoitetaan liian nopeasti tai työnantaja ei muulla tavoin ole informoinut työntekijää tarpeeksi selkeästi on vaarana, että allekirjoitettu sopimus katsotaan pätemättömäksi. Pätemättömän sopimuksesta ei ole työnantajalle hyötyä. 

Johtajasopimus

Yrityksen palveluksessa olevien johtavien henkilöiden osalta tulee usein kysymykseen johtajasopimus. Tämä johtuu siitä, että esim. toimitusjohtaja on yhtiöoikeudellinen toimielin ja häntä ei ole asemansa vuoksi katsottu olevan työsuhteessa.  

Toimitusjohtajaan tai muuhun vastaavassa asemassa olevaan vastuuhenkilöön ei sovelleta työsopimuslakia. Heidän osalta ei myöskään muut työoikeuslainsäädäntö tule sovellettavaksi. Heidän osalta tulee sovellettavaksi yleiset sopimusoikeudelliset säännökset ja periaatteet. Johtajasopimus on yrityksen ja johtajan välinen sopimus. 

Vaikka toimitusjohtajan kohdalla kysymykseen voi tulla työsopimus, niin johtajasopimus on yleisin toimitusjohtajien osalta. Muiden ylempien toimihenkilöiden osalta tulee selvittää ovatko he sellaisessa asemassa, että heihin voidaan soveltaa työsopimuslakia. Todelliset olosuhteet ratkaisevat, onko kysymys työ- vai toimisuhteesta. 

Miksi johtajasopimus on suositeltavaa laatia? 

Johtajasopimus antaa johtajalle sopimusteitse lainsäädännöllisesti puuttuvaa työsuhdeturvaa. Johtajasopimus sisältää sopimuksen palkasta, bonuksista, vakuutuksista, immateriaalioikeuksista, salassapidosta ja kilpailukiellosta sekä erityisesti johtajasopimus tulisi myös sisältää sopimuksen päättämistilanteita silmällä pitäen eri korvauksista. Johtajasopimus ei ole yksipuolisesti muutettavissa, vaan se tulee tehdä osapuolten kesken sopimuksella. 

Mikäli johtajasopimuksen sisällöstä aiheutuu tulkinnallisia erimielisyyksiä, erimielisyydet pyritään ratkaisemaan ensin sovinnollisesti osapuolten kesken. Mikäli tämä ei johda toivottuun tulokseen, ratkaisua on haettava yleisestä tuomioistuimesta. Mikäli välimiesmenettelyä halutaan käyttää, siitä on erikseen sovittava johtajasopimuksessa. 

Työsuhderiidat

Työsuhderiidat johtuvat usein työsopimusten tulkinnallisista erimielisyyksistä. Työsuhteen päättämissopimus voi oikein muotoiltuna olla tie sovinnolliseen ratkaisuun. Ennen työsuhteen päättämistä, joko sopimuksella tai työsopimuslain mukaisella irtisanomisella tai purkamisella, kannattaa toimen laillisuutta punnita tarkkaan.

Mikäli sovinnollista ratkaisua asiaan ei löydy, asia siirtyy usein riita-asiana tuomioistuimeen. Viimeistään tässä vaiheessa työnantajan kannattaa kääntyä alan asiantuntijan puoleen. Työsuhderiidat ovat usein vaativia ja monia asioita on otettava huomioon. Etenkin todisteet ovat erittäin tärkeässä asemassa, kun irtisanomisen laillisuutta arvioidaan.

Yhteydenotot työoikeuteen liittyvissä asioissa

Tarvitseeko yrityksenne apua työoikeuteen liittyvässä asiassa? Asianajaja Rasmus Toivanen auttaa mielellään.  

Ensimmäinen yhteydenotto ja alkukartoitus on maksuton. Ota yhteyttä, niin selvitämme avuntarpeenne.