Upphävande av arbetsavtal

Upphävande av arbetsavtal kan ske lagligt eller olagligt. Ifall du misstänker att ditt arbetsförhållande avslutats olaligt lönar det sig att vända sig till en advokat.  

Olagligt upphävande av arbetsavtal

Olagligt upphävande av arbetsavtal kan handla om olaglig uppsägning av arbetsförhållande eller olaglig hävning av arbetsförhållande. Arbetsavtalslagens 7 kapitel behandlar uppsägning av arbetsavtal och 8 kapitel hävning av arbetsavtal.

Nedan behandlar vi upphävande av arbetsavtal som har med arbetstagarens person att göra eftersom de brukar oftare ge upphov till meningsskiljaktigheter mellan arbetsgivaren och arbetstagaren.  

När är uppsägningen av arbetsförhållande olagligt? 

Uppsägning av arbetsförhållandet är noggrant reglerad i lagen. Enligt 7:1 § i arbetsavtalslagen får arbetsgivaren säga upp ett arbetsavtal som gäller tillsvidare endast av vägande sakskäl. Om orsaken inte är ett vägande sakskäl betyder det att uppsägningen är olaglig.

7:2 § i arbetsavtalslagen reglerar uppsägningsgrunder som har samband med arbetstagarens person. Ifall den personrelaterade uppsägningen inte följer 7:1 § och 7:2 § i arbetsavtalslagen, så är det sannolikt att uppsägningen av arbetsavtalet är olagligt. 

Jag blev olagligt uppsagd från mitt arbete. Kontaktade advokat Rasmus Toivanen som tog ärendet och hjälpte mig. Arbetsgivaren betalade mig en stor ersättning utan att vi behövde vända oss till domstol. Jag rekommenderar Rasmus Toivanen varmt. Han är hjälpsam och mycket insatt i det han gör.

Kvinna i 30 års åldern från Österbotten

Vad är ett vägande sakskäl som uppsägningsgrund?

Enligt 7:2 § i arbetsavtalslagen kan som sakliga och vägande grunder för uppsägning som beror på eller har samband med arbetstagarens person anses allvarliga brott mot eller åsidosättande av sådana förpliktelser som följer av arbetsavtalet eller lag och som är av väsentlig betydelse för anställningsförhållandet.

Även en sådan väsentlig förändring i de personliga arbetsförutsättningarna på grund av vilka arbetstagaren inte längre kan klara av sina arbetsuppgifter kan vara en saklig och vägande grund för uppsägande av arbetsavtalet.  
Vid bedömning om det rör sig om en väsentlig och saklig uppsägningsgrund skall arbetsgivarens och arbetstagarens omständigheter beaktas som en helhet.  

Vad är inte en saklig och vägande uppsägningsgrund? 

Som sakliga och vägande grunder för uppsägning kan åtminstone inte anses arbetstagarens sjukdom, handikapp eller olycksfall, om inte dennes arbetsförmåga på grund därav minskat väsentligt och för så lång tid att det inte rimligen kan förutsättas att arbetsgivaren fortsätter arbetsavtalet.

Som sakliga och vägande grunder kan inte heller anses arbetsatagarens deltagande i stridsåtgärd som avses i lagen om kollektivavtal eller som vidtagits av en arbetarförening eller arbetstagarens politiska, religiösa eller andra åsikter eller arbetstagarens deltagande i samhälls- eller föreningsverksamhet eller om arbetstagaren anlitar sådana rättsskyddsmedel som står till buds för arbetstagare.

Ifall grunden för uppsägningen är någon av dessa kan det hända att uppsägningen är olaglig. 

Varning före uppsägning 

En arbetstagare som åsidosatt eller brutit mot förplktelser får dock inte uppsägas förrän denne har varnats och därigenom beretts möjlighet att rätta till sitt förfarande. Om grunden för uppsägningen är en så allvarlig överträdelse i anslutning till anställningsförhållandet att det rimligen inte kan förutsättas att arbetsgivaren fortsätter arbetsförhållandet behöver arbetsgivaren inte ge arbetstagaren möjlighet att rätta till sitt förfarande utan uppsägning kan göras utan varning. 

Hävning av arbetsavtal

Arbetsgivaren kan häva arbetsavtalet så att arbetsförhålladet avslutas direkt utan uppsägningstid. Arbetsgivaren får endast av synnerligen vägande skäl häva ett erbetsavtal. Som sådana synnerligen vägande skäl anses ett så allvarligt brott mot eller åsidosättande av arbetstagarens förpliktelser som följer av arbetsavtalet eller av lag och som är av så väsentlig betydelse för anställningsförhållandet att det inte skäligen kan förutsättas att arbetsgivaren fortsätter arbetsförhållandet ens för den tid uppsägningstiden varar.  

Olaglig uppsägning av arbetsavtal leder till ersättningsskyldighet

Om arbetsförhållandet uppsägs eller hävs olagligt leder det till att arbetsgivaren blir ersättningsskyldig. En arbetsgivare som olagligt avslutar ett arbetsförhållande skall förpliktigas att betala ersättning för ogrundat upphävande av arbetsavtal. Ersättningen som följer av olaglig upphävning av arbetsavtal baserar sig på en helhetsbedömning.   

Ersättningen för olaglig uppsägning av arbetsavtal

Som enda ersättning skall betalas minst tre och högst 24 månaders lön. När ersättningen bestäms skall beroende på orsaken till upphävande av arbetsavtalet beaktas den tid som arbetstagaren uppskattas vara utan arbete, inkomstbortfallet, den återstående tiden av arbetsavtalet om det rör sig om en visstids anställning, anställningsförhållandets längd, arbetstagarens ålder och möjligheterna att få arbete som motsvarar dennes yrke eller utbildning, arbetsgivarens förfarande när arbetsavtalet upphävdes, sådan anledning som arbetstagaren själv gett upphov till samt arbetsgivarens och arbetstagarens omständigheter i allmänhet samt andra liknande faktorer. 

Hävning av arbetsavtal under prövotid, s.k. prövotidshävning 

Om prövotiden regleras i 1:4 § i arbetsavtalslagen. I arbetsavtalet kan det tas en bestämmelse om att det i arbetsförhållandet tillämpas en prövotid som kan som mest vara sex månader. I visstids anställningar får prövotiden vara högst hälften av anstälnningsförhållandets längd.

Arbetsförhållandets hävning under prövotiden betyder att antingen arbetsgivaren eller arbetstagaren kan avsluta arbetsförhållandet så att det upphör omedelbart. Prövotidshävning får inte basera sig på osakliga grunder. Prövotidshävning förutsätter inte följandet av uppsägningstid. Prövotidshävning förutsätter att man överenskommit i arbetsavtalet om en prövotid. 

Prövotidshävning verkar omedelbart 

Arbetsförhållandet avbryts omedelbart. Prövotidshävning kan göras om det i arbetstagarens person eller hans arbetsprestation föreligger en sådan grund att arbetstagarens arbetsprestation inte motsvarar det som arbetsgivaren med rätt har kunnat förutsätta.  

Arbetsgivaren har inte rätt att häva arbetsavtalet under prövotiden med grunder som är ovidkommande med tanke på syftet med prövotiden. Osakliga grunder har ansetts bl.a. graviditet eller ogrundade misstankar om sjukdom.

Vad skall beaktas före prövotidshävning?

Före arbetsavtalet hävs under prövotiden bör man reda ut ifall man kommit överens om en prövotid, är prövotiden ännu i kraft, vilka konkreta händelser arbetsgivaren hänvisar till och när dessa ska ha ägt rum och ifall arbetstagaren blivit hörd. Arbetsgivaren bör höra arbetstagaren och ge arbetstagaren möjlighet att ge sin syn på saken. Arbetsgivaren bör också uppge grunden för prövotidshävningen om arbetstagaren önskar det.

Kontakt vid upphävande av arbetsavtal

Ifall du misstänker att ditt arbetsavtal upphävts olagligt lönar det sig att kontakta vår advokat Rasmus Toivanen.

Första kontakten där ert ärende kartläggs är kostnadsfri. Tag kontakt så reder vi ut ert behov.