Skilsmässoadvokat är insatt i frågor som berör skilsmässor

Vid en skilsmässa avvittras den del av makarnas egendom som är underkastad giftorätten.

Avvittring eller avskiljande av egendom

I samband med en skilsmässa skall makarnas egendomsfrågor lösas. Avvittringen regleras i äktenskapslagen. Efter en skilsmässa förrättas en avvittring om någon av makarna yrkar på en avvittring. Om den ena av makarna har avlidit, så kan även dennes bröstarvingar yrka på en avvittring. Avvittringen är ett förfarande där makarnas egendom som är giftorätt underkastad avvittras.   

Avvittring förrättas om makarna inte har något äktenskapsförord. Om makarna gjort ett äktenskapsförord, så görs istället för avvittring ett avskiljande av makarnas egendom.

Advokat Rasmus Toivanen skötte mitt vårdnadstvistärende proffsigt och smidigt. En lång vårdnadstvist kom till sitt slut med ett bra avgörande. Toivanen gav sitt stöd genom hela processen och var mycket insatt i sitt uppdrag. Rekommenderar!

Avvittring genom avtal, s.k. avtalsavvittring

Avvittring mellan makarna sker ofta genom en avtalsavvittring makarna emellan där makarna själva kommer överens om hur egendomen delas.

En avtalsavvittring ger makarna en långt gående rätt att disponera över delningen av egendomen. Avvittring genom avtal kommer ifråga om makarna kan komma överens. Ofta uppgörs ett avtal om avvittringen av en jurist som är inkommen på rättsområdet.

Om makarna inte kan komma överens om en avtalsavvittring görs avvittringen som en skiftesmannaavvittring.

Skiftesmannaavvittring

Om makarna inte kan komma överens om hur egendomen skall avvittras blir en skiftesmannaavvittring aktuell. Vid en skiftesmannaavvittring ansöker den ena maken om att en skiftesman förordnas av domstolen för att utföra avvittringen.

Då skiftesmannen förordnats har denne som uppgift att förrätta avvittringen makarna emellan. Vid en skiftesmannaavvittring brukar båda makarna ha en egen jurist vid sin sida som ser till att avvittringen går rätt till. En skilsmässoadvokat kan hjälpa dig i en skiftesmannaavvittring. 

Avstående av egendom och jämkning av avvittring

Den av makarna som äger mera egendom bör avstå från en del av sin egendom till den av makarna som äger mindre, så att makarnas egendomssatser blir lika stora.

Enligt äktenskapslagen kan avvittringen jämkas. Jämkning av avvittring betyder att det i enskilda fall på grund av skälighetsprövning går att avvika från de allmänna avvittringsreglerna som annars borde följas. Jämkning av avvittring kan komma ifråga ifall avvittringen annars skulle leda till ett oskäligt resultat eller om den andra maken skulle få en obehörig ekonomisk fördel genom avvittringen.

Då skiftesmannen, eller senare domstolen, överväger en jämkning av avvittring, skall man särskilt beakta äktenskapets längd, makarnas verksamhet för den gemensamma ekonomin samt för förkovran och bibehållande av egendom samt andra därmed jämförliga omständigheter som hänför sig till makarnas egendom.

Vårdnadstvist

Lagen angående vårdnad om barn och umgängesrätt reglerar vårdnaden om barnen efter att barnens föräldrar skilt sig. Då föräldrarna går åt olika håll bli frågorna om barnens vårdnad aktuella. Ofta kan föräldrarna komma överens om vårdnaden av barnen men alltid lyckas det inte.

En vårdnadstvist följer av att föräldrarna inte förmår komma överens angående vårdnaden om barnen och umgängesrätten. Vid en vårdnadstvist är det viktigt att hålla barnens bästa i fokus.

Vårdnadstvist och förlikning

En vårdnadstvist som framskridit till domstolsbehandling går ofta först till en s.k. Follo-behandling, alltså en behandling i domstolen där föräldrarna möts och tillsammans med domstolen försöker hitta en fredlig lösning för vårdnadstvisten.

Ifall Follo-behandlingen inte leder till en överenskommelse mellan föräldrarna fortsätter vårdnadstvisten som ett stridigt ärende i domstol med förberedelsesammanträde och huvudförhandling. Före ärendet blir behandlad av domstolen gör socialen en utredning om bl.a. båda föräldrarnas boendeförhållanden.  

En vårdnadstvist är ofta en tung process där huvudsyftet är att hitta en lösning där barnets bästa är i fokus. Desto äldre barnet är, desto mera inverkar barnets egna åsikter utgången av vårdnadsfrågan. 

Kontakt vid avvittring eller vårdnadstvist

En god skilsmässoadvokat förstår helheterna med skilsmässor och frågor som rör den uppkomna situationen.

Advokat Rasmus Toivanen har biträtt klienter i anknytning till skilsmässor och vårdnadstvister.

Första kontakten där ärendet kartläggs är kostnadsfri. Tag kontakt så utreder vi ert behov.