Priser

Första kontakten avgiftsfri

Den första kontakten (inledande samtalet) innebär den första telefonkontakten i ett ärende. Inledningssamtalet är till för att kartlägga ärendet. Ifall det inledande samtalet inte leder till uppdrag debiterar vi inget arvode.

Debiteringsvillkor

Byråns debitering baserar sig på den tid som används för uppdraget, dvs. tidsdebitering. Den använda timdebiteringen beror på hur krävande och omfattande uppdraget är. Den minsta tidsenheten som används i tidsdebiteringen är 15 minuter och den använda tiden avrundas alltid till nästa 15 minuter.

Timdebiteringen

Privatpersoner:
250 €/h + moms. 24% = 310 €/h

Företag/Samfund:
280 €/h + moms. 24% = 347,20 €/h

För företag/samfund kan timdebiteringen vara högre om ärendet är särskilt krävande. Om detta överenskommes alltid skilt för sig.

Rättsskyddsförsäkringen täcker vanligtvis rättegångskostnaderna för privatpersoner och företag i tvistemål samt målsägandens rättegångskostnader vid brottmål. Om man inte har rättsskyddsförsäkring, har privatpersoner ofta möjlighet att få allmän rättshjälp så att staten betalar hela eller en del av vårt arvode.

Specialdebitering

Ifall kunden önskar kan vi komma överens om ett fast pris ifall uppdragets tidsåtgång kan uppskattas i förhand. Vanligtvis är detta möjligt vid uppgörandet av de mest sedvanliga juridiska dokumenten såsom bouppteckningar, testamenten, äktenskapsförord samt köpe- och gåvobrev.

Övriga kostnader

Utöver den tidsbundna debiteringen debiterars direkta kostnader som hänför sig till uppdraget, exempelvis myndighetsavgifter eller koperingskostnader som överstiger det sedvanliga. Till dessa priser tillsätts den ikraftvarande mervärdesskatten.

Ta kontakt

You need to load content from reCAPTCHA to submit the form. Please note that doing so will share data with third-party providers.

More Information