Företagssanering

Företagssanering är till för företag som hamnat i ekonomiskt trångmål. Lagen om företagssanering reglerar villkoren för en ansökan om företagssanering och själva företagssaneringen. Företagssanering är till för att sanera en livsduglig verksamhet som bedrivs av ett gäldenärsföretag i ekonomiska svårigheter eller för att trygga förutsättningarna för verksamheten. Företagssaneringen är ett ingrepp och en process där detta är möjligt.

Företagssanering kräver ofta en bra ansökning. För det mesta kräver en företagssanering också att de betydande borgenärerna stöder saneringsansökningen och att gäldenärsföretaget har en trovärdig plan för företagssaneringen och att det framkommer att en företagssanering är ändamålsenlig för företaget och situationen ifråga. 

Ansökan om inledande av företagssanering

Ansökan om företagssanering knyter ihop företagets bokföring med framtida utsikter och företagets särdrag. Ansökningens uppgift är att påvisa att verksamheten, den ekonomiska situationen och helheten är sådan som det krävs i lagen om företagssanering för att domstolen gör ett beslut om inledandet av saneringen. Dessutom lönar det sig redan före inlämnandet av ansökan att få med de mest betydande borgenärerna. Om ett behövligt antal borgenärer stöder ansökan så gör domstolen redan på basis av det ett beslut om inledande av företagssaneringen.    

Hur bör man gå till väga med en ansökan om företagssanering?

Ansökan om företagssanering inlämnas till tingsrätten. Det lönar sig att göra ansökan ordentligt. Själva ansökningen för företagssanering och dess bilagor föreskrivs i förordningen om företagssanering. Att göra upp en god ansökning kräver ofta att man vänder sig till en sakkunnig och ofta är det en advokat som gör ansökningen med hjälp av företagets bokförare och revisor.

Ansökan för företagssanering lönar det sig inte att enbart lämna och bero på borgenärernas förordande eftersom den enskilde borgenären oftast inte är insatt i gäldenärsföretagets helhetssituation. Förutsättningarna för en lyckad företagssanering och de möjliga hindren för en sanering bör noggrant undersökas redan i förhand då ansökningen ännu görs eller redan före det.  

Hurudan är en bra företagssaneringsansökning?

En bra ansökan om företagssanering ger rätt information om gäldenärföretagets ekonomiska läge och den är tillräckligt omfattande. Den kan på ett bra sätt binda ihop framtidsförutsättningarna så att de direkt kan ses som lösningar för det aktuella läget. Ansökningen skall ge borgenärerna och domstolen en framtidstro, så att också de ser möjligheterna framom förhindren.

En bra ansökan om företagssanering är som sådan ett bra hjälpredskap för saneraren då denne arbetar med saneringsprogrammet.  Att göra saneringsansökningar för företag hör till advokat Rasmus Toivanens vardagliga arbetsuppgifter. Då en företagssaneringsansökan skall göras och inlämnas till tingsrätten lönar det sig att i god tid vara i kontakt med ett ombud som har erfarenhet av att göra företagssaneringsansökningar.  

Förutsättningar för företagssanering

Saneringsförfarandet kan inledas om minst två borgenärer vars sammanlagda fodringar motsvarar minst en femtedel av gäldenärens kända skulder, och som inte är i sådan närstående ställning som avses i 3 § i lagen om återvinning till konkursbo, tillsammans med gäldenären ansöker om saneringen eller meddelar att de förordar ansökan. De övriga förutsättningarna är att gäldenären hotas av insolvens eller är insolvent.

Hindren för företagssanering

Företagssaneringen kan inte inledas om gäldenären är insolvent och det är sannolikt att insolvensen inte kan undanröjas med hjälp av en sanering eller att insolvensen kan förhindras endast en kort tid eller att det är sannolikt att gäldenärens tillgångar inte räcker till för att täcka kostnaderna för själva saneringsförfarandet. Även sannolikhet om att gäldenären inte förmår att betala skulder som uppkommer efter att förfarandet inletts hindrar att en sanering inleds.

Företagssaneringen inleds heller inte om bokföringen är bristfällig eller det finns misstanke om att saneringsansökans huvudsyfte är att förhindra borgenärernas indrivningsåtgärder.

Om inte det finns särskilda motskäl, kan saneringsförfarande inte heller inledas om gäldenären eller någon för hans räkning gjort sig skyldig till en rad olika ekonomiska brott eller försök därtill som räknas upp i lagen om företagssanering. Det samma gäller om gäldenären eller någon i gäldenärbolagets ledning brutit mot näringsförbud eller om någon misstänks ha gjort sig skyldig till förfarande som kan leda till näringsförbud.   

Är det aktuellt med företagssanering och ansökan om företagssanering?

Ifall ni är i behov av tjänster i anknytning till företagssanering kan ni kontakta advokat Rasmus Toivanen som med god framgång hjälpt gäldenärer med ansökningar.

Första kontakten där ert ärende kartläggs är kostnadsfri. Tag kontakt så kartlägger vi ert behov.

You need to load content from reCAPTCHA to submit the form. Please note that doing so will share data with third-party providers.

More Information