DATASKYDDSBESKRIVNING

Personuppgiftsansvarig

Advokatbyrå Torato Juridik Ab (fo-nummer 2733157-1)

Styrmansgatan 8, 68600 Jakobstad

Rasmus Toivanen, verkställande direktör
tel. 045 1255 954
rasmus.toivanen@toratojuridik.fi

Personuppgifternas användningsändamål och grund

Advokatbyrå Torato Juridik följer lagstiftning och god advokatsed vid behandling av personuppgifter. Uppgifterna behandlas konfidentiellt.

Advokatbyrå Torato Juridik använder personuppgifter endast i den omfattning det behövs för att kunna genomföra uppdragen som Advokatbyrå Torato Juridik anlitats för. Eftersom samtliga kunders, de registrerades, personuppgifter omfattas av advokatens tystnadsplikt utelämnas inga uppgifter till tredje part. Grund för behandling och samling av personuppgifter är uppdraget i fråga.

Personuppgifternas innehåll

Advokatbyrå Torato Juridik samlar in endast de personuppgifter som är nödvändiga för att kunna genomföra det ifrågavarande uppdraget, samt de uppgifter som byrån måste samla in i enlighet med lagen om förhindrande av penningtvätt och av finansiering av terrorism.

Uppgifterna innehåller bl.a. namn, födelsedatum och/eller personbeteckning, adress, telefonnummer, e-post-adress, företagsuppgifter som den registrerade representerar och den registrerades ställning i företagetuppgifter om ursprung och tillgångar i affärstransaktioner, uppgifter om motparten och motsvarande uppgifter.

Cookies

Vi använder cookies på vår hemsida med vars hjälp vi följer besökare på sidorna samt utvecklar sidorna.

Vår hemsida använder Google Analytics –cookies. Med dessa cookies samlas uppgifter som skickas vidare och sparas på Google servern där en del kan finnas på utsidan av EU eller Europeiska handelsområdet.

Lagring av personuppgifter och skydd av personuppgifter

Lagringen av personuppgifterna sker dels i fysisk form, dels i elektronisk form. I och med att uppdragsavtal ingås så samlar vi in och mappar de uppgifter som är nödvändiga för uppdraget. Efter att uppdraget slutförts arkiveras mappen för en tid på åtminstone tio år. Arkivet är alfabetiserat och dörren till arkivet är låst, endast advokaten vid Advokatbyrå Torato Juridik har tillgång till nyckeln.

Överlåtelse av personuppgifter

Advokatbyrå Torato Juridik överlåter inga personuppgifter till tredje parter (utomstående) förutom i den mån det är nödvändigt för att utföra uppdraget i fråga.

Den registrerades rättigheter

Den registrerade har rätt till att kontrollera vilka uppgifter som finns lagrade i kundregistret angående den registrerades egen person. Den registrerade har rätt till att veta rättsgrunden och syftet för lagringen. Rätten till insyn kan begränsas av advokatens tystnadsplikt. Felaktiga uppgifter ska korrigeras. Den registrerade har rätt att anföra besvär hos tillsynsmyndigheten ifall advokatbyrån inte iakttagit den tillämpliga lagstiftningen.

Rätten till att bli bortglömd

Den registrerade har en utgångsmässig rätt till att bli bortglömd, med andra ord rätt till att kräva att den registrerades personuppgifter raderas från registret. Rätten att bli bortglömd tillämpas däremot inte då behandling och lagring av personuppgifter är nödvändig för att uppgöra eller besvara rättsliga krav. Det material som uppstår i samband med uppdraget måste sparas i enlighet med advokatförbundets anvisningar. Advokatbyrån är även skyldig till att förhindra att jävsituationer uppstår, denna skyldighet är inte tidsbegränsad, således måste advokatbyrån lagra de personuppgifter som är nödvändiga för att förhindra att jävsituationer uppstår.