Byggnadsjuridik handlar om helheter

Byggnadsjuridik är ett rättsområde med egna särdrag och inom byggnadsjuridiken förekommer många olika slags avtal, många olika avtalsparter och långa avtalsförhållanden.

Allmänna avtalsvillkor för byggnadsentreprenader, dvs. Rakennusurakan yleiset sopimusehdot, YSE 1998, är allmänna avtalsvillkor inom byggnadsjuridik vilka används mellan avtalsparterna om så överenskommits i förväg. Byggnadsjuridik och YSE 1998 hör ihop och i större byggnadsprojekt hänvisar man alltid till YSE 1998 villkoren.

Allmänna avtalsvillkor för byggnadsentreprenader YSE 1998

YSE 1998 är en samling olika avtalsvillkor som framarbetats av byggnadssektorns stora branschorganisationer och enligt namnet är de allmänna. YSE 1998 kompletterar byggnadsavtal, byggnadsplatsens dagböcker, tekniska dokument, e-postmeddelanden mellan parterna och andra källor.

Byggnadsjuridik är avtalsmässigt krävande eftersom det finns så många aktörer inblandade i en byggnadsentreprenad: byggherren, huvudentreprenören, underentreprenören, underentreprenörens egna underentreprenörer och olika planerare såsom arkitekterna, vvs-planerarna, elplanerarna och konstruktionsplanerarna. Olika aktörernas insatser påverkar byggnadsentreprenaden och därigenom andra aktörers insatser.

Vad reglerar de allmänna avtalsvillkoren YSE 1998?

Byggnadsentreprenaden innehåller många separata avtal och därför fungerar YSE 1998 som en allmän avtalssamling som parterna kan falla tillbaka till då avtalen inte innehåller överenskommelser om något specifikt eller då avtalen inte ger ett entydigt svar till ett problem som uppkommit. Allmänna avtalsvillkoren YSE 1998 innehåller flera bestämmelser för de mest vanliga problemsituationer som uppkommer vid en byggnadsentreprenad.

I de allmänna avtalsvillkoren YSE 1998 regleras det om byggnadsentreprenadens innehåll och omfattning, entreprenadens tidtabell, avtalsparternas ansvar, beställarens och entreprenörens säkerheter, försäkring för byggnadsobjektet, betalningsskyldighet, skyldighet att utföra ändringsarbeten, tilläggsarbeten, äganderätten och skaderisken, entreprenörens arbetsledning, övervakningen av entreprenaden, möten och besiktningar, syner, mottagande av byggobjektet, registreringar under byggtiden samt hävande och överföring av kontrakt.

Byggnadsjuridik – Skyldighet att utföra ändringsarbeten

Enligt paragraf 43 i byggnadsentreprenadens allmänna avtalsvillkor YSE 1998 bör entreprenören utföra ändringsarbeten om beställaren så önskar, dvs. skyldigheten att utföra ändringsarbeten. Denna skyldighet finns så länge det inte väsentligt ändrar på entreprenadens innehåll. Ändringsarbeten bör tydligt meddelas till entreprenören. Entreprenören bör uppgöra en offert på ändringsarbetet och beställaren bör behandla offerten omgående.

Ändringsarbetet får inte påbörjas enligt YSE 1998 före ändringsarbetets innehåll och dess inverkan på entreprenaden överenskommits skriftligen. Enligt YSE 1998 kan dock små och brådskande ändringsarbeten utföras utan skriftligt avtal. Angående dessa bör det dock göras en anteckning i arbetsplatsdagboken och efteråt bör dess inverkan i entreprenadpriset överenskommas skriftligen så fort som möjligt.

Ändringsarbeten skiljer sig från tilläggsarbeten

Skyldigheten att utföra ändringsarbeten skiljer sig från tilläggsarbeten som regleras i paragraf 46. Före man påbörjar tilläggsarbeten bör man överenskomma om priset, tidtabellen och inverkan på entreprenadpriset. För det mesta presenteras tilläggsarbetet med en offert i förväg till entreprenören. Ändringsarbeten skiljer sig från tilläggsarbeten bl.a. på så sätt att entreprenören har möjlighet att vägra göra tilläggsarbeten. Entreprenören har med andra ord ingen skyldighet att utföra tilläggsarbeten.

Advokat Rasmus Toivanen hjälpte vårt företag i en tvist i anknytning till ett byggprojekt. Toivanen var väldigt sakkunnig och vi fick till stånd ett bra förlikningsavgörande med motparten. Rekommenderar!

Kontakt i ärenden som gäller byggnadsjuridik

Byggnadsjuridik och YSE 1998 är bekanta för vår advokat Rasmus Toivanen. Vi konsulterar parterna före en byggnadsentreprenad, i förhandlingar under pågående byggnadsentreprenader och vid behov i domstols- eller skiljemannatvister som berör tvister i anknytning till byggnadsentreprenader.  

Tag kontakt så kartlägger vi ert behov. Den första kontakten där ert ärende kartläggs är kostnadsfri.