Byggnadsjuridik och byggnadstvister

Byggnadsjuridik hör till byråns grundtjänster. Vår advokat Rasmus Toivanen är specialiserad på byggnadsjuridik och tvister i anknytning till byggnadsentreprenader.  

Byggnadstvister kräver att advokaten har helhetsinsyn i byggnadsfrågor

För privatpersoner hör tvister i anknytning till byggnadsentreprenader ofta ihop med byggande av egnahemshus där privatpersonerna är beställare av entreprenadarbetet. Konsumentsskyddslagens 9 kapitel reglerar köp av huselement och byggnadsentreprenader. Vidare finns det också olika branschavtal som konsumentombudsmannen granskat och godkänt som tillämpas i ärenden där privatpersoner är beställare av entreprenader. Sådana är bl.a. byggnadsbranschens allmänna avtalsvillkor för konsumenter (RYS-9 1998), allmänna avtalsvillkor för konsumentköp och montering av huspaket och -element 2012 och allmänna avtalsvillkoren för byggnadshantverksprodukter 2002.   

Tvister i anknytning till byggnadsentreprenader är ett eget rättsområde där gjorda avtal och övrig skriftlig dokumentation har stor betydelse för ärendets slutresultat. Byggnadstvister kräver ofta att advokaten har en helhetsinsyn i själva byggandet och byggnadsentreprenader. Ofta arbetar advokaten ihop med branschens olika sakkunniga och då bör hen vara insatt i ämnet.  

Byggnadsjuridik - Vad bör beaktas vid avtalandet av priset?

Ifall det inte överenskommits om ett fast pris för näringsidkarens entrepenad, så skall näringsidkaren före avtalet ingås ge en uppskattning på priset. I konsumentskyddslagen talas det om en s.k. ungefärlig prisuppgift. Denna prisuppskattning får inte överskridas med mer än 15 procent.

Näringsidkaren kan ändå ha rätt att höja priset mer än 15 procent om vissa villkor uppfylls. I Konsumentskyddslagen 9:24 talas det om s.k. prishöjningsvillkor. Näringsidkaren har rätt att höja priset om prishöjningen beror på lagändring eller myndighetsbeslut som näringsidkaren inte skäligen kunnat förutspå då avtalet ingåtts och denne inte heller skäligen kan övervinna eller undgå konsekevenserna av dessa ändringar. Vanligare prishöjningsvillkor är att näringsidkarens prestation uppskjutits pga. beställarens dröjsmål och detta leder till en kostnadsökning eller att prishöjningen beror på att uppgifter som beställaren gett eller för vilkas anskaffande han har varit ansvarig inte stämmer.

Villkoren för anmälan om prishöjning och andra detaljer som hör till prishöjning regleras utförligare i konsumentskyddslagen. 

Byggnadsjuridik - När är näringsidkarens prestation felaktigt?

I konsumentskyddslagens 9:13 § ingår det allmänna stadgandet om fel. Enligt bestämmelsen finns det ett fel i näringsidkarens prestation om den inte ifråga om innehåll, kvalitet och andra egenskaper överensstämmer med det som följer av avtalet.

Näringsidkarens prestation är också felaktigt om den inte motsvarar de krav som ställs i stadganden eller bestämmelser som varit i kraft vid tiden för avlämnandet eller kraven enligt god byggnadssed. Även andra stadganden om fel i näringsidkarens prestation finns i konsumentskyddslagen. 

Reklamation angående byggnadsentreprenaden bör göras inom skälig tid 

Beställaren får inte åberopa fel i näringsdkarens prestation, om denne inte lämnar näringsidkaren meddelande om felet inom en skälig tid efter det att han märkte eller borde ha märkt felet. Reklamationen bör göras inom skälig tid.

Reklamationstiden varierar eftersom fel uppmärksammas på varierande sätt och tidpunkterna för uppmärksammandet är beroende på felet ifråga. Reklamationen kan också göras senare om näringsidkaren handlat grovt vårdslöst eller i strid med tro och heder eller om felet eller prestationen inte uppfyller de krav som uppställts med stöd av produktsäkerhetslagstiftning eller andra stadganden som har med skydd för hälsa eller egendom att göra eller felet består i att prestationen annars är farlig för hälsan eller egendom.  

Påföljder av felprestationer vid byggnadsentreprenader 

Beställaren har flera möjligheter att försäkra sin rätt beroende på felprestationens art. Vid fördröjningar av entreprenaden kan beställaren ha rätt att hålla in den del av betalning som motsvarar det fördröjda arbetets värde och så finns också möjligheter till standardersättning för dröjsmål vilket räknas per fördröjd vecka. Andra möjligheter vid felprestation är krav om fullföljning av avtal, hävning av entreprenadavtal, krav om avhjälpande av fel, prisnedsättning och skadestånd.   

Kontakt vid tvister i anknytning till byggnadsentreprenader eller frågor gällande byggnadsjuridik 

Ifall ni är i behov av juridiskt kunnande vid tvist som hänför sig till en byggnadsentreprenad kan ni kontakta advokat Rasmus Toivanen.  Toivanen är kunnig inom byggnadsjuridik.

Första kontakten där ert ärende kartläggs är kostnadsfri. Tag kontakt så utreder vi ert behov.  

You need to load content from reCAPTCHA to submit the form. Please note that doing so will share data with third-party providers.

More Information