Ta hjälp av en brottmålsadvokat

En bra brottmålsadvokat försäkrar att din rättssäkerhet tryggas i olika skeden av brottsprocessen.

Brottmål hör till byråns kärnkunnande

Brottmålsadvokat Rasmus Toivanen har framgångsrikt företrätt flera klienter i brottmålsärenden. Vår byrå har en gedigen erfarenhet av att företräda såväl svaranden, den brottsmisstänkta, som målsäganden,  brottsoffret. En bra brottmålsadvokat kan påverka avgörande på utgången av ditt ärende.

Brottmålsadvokatens arbetsuppgifter

Brottmålsadvokaten biträder den brottsmisstänkta eller målsäganden i polisens förundersökning. Uppgifterna i förundersökningen består av att skriva och skicka in brottsanmälan, biträdandet i polisförhör samt skrivandet av slututsaga efter utförd förundersökning. Brottmålsadvokaten biträder klienten också i rättegången genom att skicka in målsägandens skadeståndsyrkanden och genom att biträda målsäganden i rättegången. Till uppgifterna hör också biträdandet av den misstänkte i rättegång.

Krävande ekobrott

Ekobrotten innefattar stora helheter och brottsmisstanken omfattar ofta längre tidsperioder. Brottsmisstankarna väcks ofta i samband med konkurser eller skatterevisioner. Brottsanmälan till polisen lämnas vanligtvis in av konkursboets förvaltare eller skatteverket. Till grund för brottsanmälan ligger företagets bokföring och tillhörande material.  

Till ekobrott hör ofta också åklagarens krav om näringsförbud. Näringsförbud är ett mycket strängt och tungt yrkande för en misstänkt som tänkt fortsätta med sin verksamhet. Därför lönar det sig att förbereda sig bra inför rättegången. Ekobrottsundersökningen och rättegången är ofta en lång och tung process för den misstänkte. En bra advokat försäkrar att din rättssäkerhet tryggas i processens alla skeden.

I ekobrottsärenden går brottmålsadvokaten igenom med klienten bokföringen och tillhörande material samt företagets verksamhetshistoria. Klientens egen aktivitet är centralt i ekobrottsärenden. Även revisorn, bokföraren, möjliga nuvarande eller tidigare företagskompanjoner, arbetstagare och eventuella samarbetspartners eller kunder kan ha betydelse i ett ekobrottsärende. De kan ge mera information som talar emot brottsmisstanken.

Vi biträder klienter i flera olika slags ekobrottsmisstankar. Bl.a. följande centrala brottsrubriceringar biträder vi den brottsmisstänkte med: skattebedrägeri, grov skattebedrägeri, oredlighet som gäldenär, grov oredlighet som gäldenär, bokföringsbrott och grovt bokföringsbrott.

Arbetarskyddsbrott innehåller särdrag

Arbetarskyddsbrott kräver att brottmålsadvokaten förmår att tillämpa juridiskt kunnande tillsammans med tekniskt kunnande. Arbetarskyddsbrott är ofta relaterade till maskiner på arbetsplatsen. Då behöver man beakta olika tekniska anvisningar och olika bemärkningar. Arbetarskyddsbestämmelser finns i strafflagen men också i flera andra lagar samt i olika bestämmelser och anvisningar som gäller hälsa och säkerhet och som bör beaktas för att skydda annans hälsa och säkerhet.

Arbetsgivarens ansvar sträcker sig inte till ovanliga och oväntade situationer som denne inte kunde ha undvikit trots alla behövliga säkerhetsåtgärder. Även arbetstagarens egen oaktsamhet kan beaktas men utgångspunkten är att arbetsgivaren bör beakta att arbetsolyckor sker ofta på grund av arbetstagarens oaktsamhet. Därför bör arbetsgivaren beakta detta med skäliga säkerhetsåtgärder. Arbetstagarens oaktsamhet har betydelse då man överväger arbetsgivarens orsakssamband till arbetsolyckan. Även jämkning av skadestånd kommer ifråga om arbetstagaren agerat oaktsamt.

I arbetarskyddsbrott hör det till advokatens arbetsbild att sammanföra juridik och teknik. Advokaten bör känna till arbetsgivarens verksamhet och samarbetet med arbetsgivarens representanter är mycket viktigt.

Övriga brottmål

Brottmål hör till byråns kärnkunnande. Straffrätten innehåller en lång rad olika brott och vi biträder i de flesta brottmål. Vår byrå har biträtt klienter med god framgång i följande slags brott: våldsbrott, sexualbrott, brott mot privatliv och frid, egendomsbrott, miljöbrott och tjänstebrott. Olika brottmål har sina egna särdrag. En bra brottmålsadvokat beaktar detta i sitt arbete.

Till min stora chock blev jag åtalad för misshandel i en situation där jag hade försvarat mig själv. Det yrkades både villkorligt fängelsestraff och ett stort skadestånd. Advokat Rasmus Toivanen biträdde mig i ärendet och domstolen beslöt att förkasta åtalet och skadeståndsyrkanden helt. Toivanen var till stor hjälp och är mycket tacksam att jag vände mig till honom. Rekommenderar honom hundra gånger av hundra!

Man i 25 års åldern från Österbotten

Jag var åtalad för ett brott och min situation var svår. Jag tog kontakt med advokat Rasmus Toivanen. Toivanen var förstående och omtänksam direkt från första ögonblicket. Han var mer än ett vanligt ombud. Han var mitt stöd och min klippa i mitt livs svåraste situation. Åtalet förkastades. Rekommenderar honom varmt.

Man i 40 års åldern från Österbotten

Jag var åtalad för ekonomiskt brott och åklagaren yrkade bl.a. på näringsförbud. Ett näringsförbud skulle ha medfört mycket lidelse och förstört min näringsverksamhet i sin helhet. Jag kontaktade advokat Rasmus Toivanen som lyckades övertyga domstolen till den grad att inget näringsförbud utdömdes. Jag är mycket glad och tacksam att jag vände mig till Toivanen. Rekommenderar.

Kvinna i 50 års åldern från huvudstadsregionen

Kontakt i brottmål

Har du blivit utsatt för ett brott eller misstänks du för brott? Lämna inte ensam med ditt ärende. Tag kontakt med brottmålsadvokat Rasmus Toivanen. Första kontakten där ditt ärende kartläggs är kostnadsfri. Ofta lönar det sig att vara i kontakt så tidigt som möjligt för att din rättssäkerhet kan tryggas