Tvister i anknytning till fastighets- och bostadsköp

Vid tvister i anknytning till fastighets- och bostadsköp lönar det sig att i ett så tidigt skede som möjligt vända sig till en advokat som är specialiserad inom området. 

Fastighets- och bostadsköpstvister är ofta kostsamma och tunga

Vid tvister är ekonomiska intressen mycket stora. Advokat Rasmus Toivanen har med framgång biträtt klienter vid flera tvister i anknytning till fastighets- och bostadsköp. Vår byrå har erfarenhet av att biträda såväl köpare som säljare.

Bostadsköp regleras i Lagen om bostadsköp (bostadsköplagen) och fastighetsköp regleras i Jordabalken. Köp av ny bostad regleras i bostadsköplagens 4 kapitel medan köp av begagnad bostad regleras i 6 kapitlet. I bostadsköp är säljarens allmänna ansvarstid för ett fel i bostaden 2 år medan den i fastighetsköp är 5 år. Ansvarstiden kan vara även längre än så om säljaren handlat grovt vårdslöst eller i strid mot tro och heder.

Meddelande om fel, dvs. reklamation

I båda fallen bör köparen göra en reklamation, dvs. ett meddelande om fel och sina på detta grundade yrkanden, inom en skälig tid efter att ha märkt eller borde ha märkt felet. I rättspraxisen har köparen kunnat meddela säljaren om fel och sina grundade yrkanden inom 4-7 månader från tidpunkten att ha märkt felet. Detta variera dock från fall till fall och kan beroende på felets art t.o.m. vara längre än så.  Då en reklamation skall göras lönar det sig att vara i kontakt med en kunnig advokat så att reklamationen görs på rätt sätt och vid rätt tidpunkt.

Fel i fastighets- och bostadsköp

Om fel vid fastighetsköp regleras i jordabalkens 2 kapitel där det regleras om kvalitetsfel, rådighetsfel och rättsligt fel. Oftast rör det sig om ett kvalitetsfel som regleras i jordabalken 2:17 §. Vid bostadsköp är felen indelade i kvalitetsfel, ekonomiskt fel och rättsligt fel.

Vad är ett kvalitetsfel?

Kvalitetsfel är som det heter, alltså ett kvalitativt fel i fastigheten. Vanligt är att varken säljaren eller köparen varit medvetna om felet och det har inte kunnat konstateras vid en granskning före köpslutet. Då är det frågan om ett s.k. dolt fel. Säljaren ansvarar hela ansvarstiden också för ett dolt fel. Köparen kan inte som kvalitetsfel åberopa fel som hade kunnat konstateras vid en granskning av fastigheten före köpslutet.

Fel vid köp av nya bostäder regleras i bostadsköpslagens 4 kapitel medan fel vid köp av begagnade bostäder regleras i 6 kapitlet. För nya bostäder räknas felen upp i bostadsköpslagens 4:14-15 § samt 4:27-28 § och för begagnade bostäder i bostadsköpslagen 6:11 § och 6:20-21 §.  Köparen kan inte som ett fel åberopa fel som han borde ha vetat före köpslutet.

Prisavdrag, hävning av köp och skadestånd

På basen av fel i fastighets- eller bostadsköp är köparen berättigad till prisavdrag eller hävning av köp. Utöver det kan köparen vara berättigad till skadestånd om säljaren handlat vårdslöst.

Hur fastställs prisavdrag vid fastighets- och bostadsköp och när blir en hävning av köp aktuell?

Prisavdrag bestäms genom att minska den felbehäftade fastighetens värde från den överenskomna köpesumman. Ifall felet är väsentligt är köparen berättigad till hävning av köp. I rättspraxis borde felet motsvara ca. 40% av den överenskomna köpesumman för att en hävning av köpet skulle komma ifråga. Men också en mindre procentandel kan berättiga till hävning av köpet om kostnaderna för avhjälpandet av felet är väsentliga och det ingår osäkerhetsfaktorer med resultatet. 

Kontakt vid frågor gällande fastighets- och bostadsköp

Varje tvist i anknytning till ett fastighets- eller bostadsköp har sina egna särdrag. Därför är det viktigt att i ett så tidigt skede som möjligt att vara i kontakt med vår advokat. Vår byrå har erfarenhet av att biträda såväl säljare som köpare.

Första kontakten där ert ärende kartläggs är kostnadsfri. Lämna inte ensamma och fundera på problemet. Ta kontakt med advokat Rasmus Toivanen.