Avtalsrätt hör till företagets vardag

Avtalsrätt är ett rättsområde som reglerar uppgörande av avtal, tolkning av avtal och situationer där det uppstår problem med avtal.

Varje företag berörs av avtalsrätt. Företaget binds av flera olika avtal under dess verksamhet. Avtalsrätt är ett rättsområde som reglerar uppgörande av avtal, tolkning av avtal och situationer där det uppstår problem med avtal. Företaget borde ha tydliga avtal som är optimala för företaget och dess ägare.

Advokat Rasmus Toivanen uppgör avtal för företag där avtalsrätten och företagets särdrag beaktas. De vanligaste avtalen som nästan varje företag borde ha är delägaravtal och sekretessavtal.

Delägaravtal

Delägaravtal är ett avtal mellan företagets delägare som reglerar spelreglerna mellan delägarna. Delägaravtal kan ingås under pågående verksamhet men det rekommenderas att delägaravtalet görs innan företagsverksamheten påbörjas eller då företaget tar in nya delägare.  

Delägaravtalet är ett frivilligt avtal utan formkrav för de delägare som bundit sig till avtalet. Avtalet kan vara muntligt men ett skriftligt avtal är att rekommendera. I delägaravtalet brukar man diktera företagets förvaltning samt delägarnas rättigheter och skyldigheter. Delägaravtalet regleras inte i någon speciell lag utan dess tolkning sker utifrån de allmänna avtalsrättsliga principerna. Aktiebolagslagen har dock betydelse ifall delägaravtalet är uppgjort i ett aktiebolag.

Delägaravtalet är ofta ett krav av minioritetsägare eller delägare som enbart fungerar som finansiärer. Ett delägaravtal kan säkerställa deras rätt bättre än enbart aktiebolagslagen.

Delägaravtalet är viktig för eventuella krissituationer

Problem uppstår t.ex. när en delägare vill lämna företaget och det finns ingen överenskommelse om hur detta i praktiken skall ske. Ofta har delägarna olika synpunkter om till vilket pris man kan köpa ut den lämnande delägaren. Företagets värde har kunnat mångdubbleras sedan företagsverksamheten inleddes. Delägaravtalet är optimalt för liknande situationer. Delägaravtal är en del av framtidsplanerigen. Det gäller att vara förberedd.

Sekretessavtal

Sekretessavtal görs ofta som ensidiga avtal, där den part i avtalsförhållandet som överlämnar uppgifter som vill hemlighållas, dvs. den överlämnande parten, vill säkerställa sina rättigheter i avtalet med den emottagade parten. Då det rör sig om konfidentiella uppgifter, så behövs ett sekretessavtal dels för att säkerställa sekretessen men också för att markera att det verkligen rör sig om konfidentiella uppgifter och den emottagande parten vet att denne bör i sin egen verksamhet beakta detta. Om båda parterna överlämnar konfidentiella uppgifter, så görs sekretessavtalet som ett ömsesidigt avtal.

Sekretessavtal viktig för arbetsgivaren

Sekretessavtal förekommer företag emellan men är ofta vardag i relationen mellan arbetstagaren och arbetsgivaren. För företaget är det viktigt att dess arbetstagare är bundna vid sekretessavtal eftersom de behandlar dagligen företagets konfidentiella uppgifter. Sekretessavtal med arbetstagare försäkrar arbetsgivaren på två sätt: för det första ger den arbetsgivaren ett bredare skydd än lagstiftningen och för det andra så har den en informativ betydelse för själva arbetstagaren som genom sekretessavtalet blir mer mån om sin plikt att handla varsamt då det gäller arbetsgivarens konfidentiella uppgifter.

Vad dikteras i ett sekretessavtal?

Ett bra sekretessavtal är tydligt uppbyggt. Den dikterar tydligt vilkea uppgifter som är konfidentiella och vilken omfattning sekretessen har. Vidare dikteras sekretesspliktens tidsmässiga längd. I sekretessavtal kan plikten att hålla konfidentiella uppgifter sekretessbelagda sträckas till tiden efter att själva avtalsförhållandet är avslutat.

I sekretessavtalet dikteras också ett avtalsvite för situationer där den emottagande parten bryter mot sekretessavtalet. Fördelen med avtalsvitet är att då det påvisats att sekretessplikten försummats, behöver inte den överlämnande parten skilt påvisa skadorna för att avtalsvitet skall dömas ut. Skadestånd kan yrkas skilt för den delen skadan överstiger avtalsvitets mängd.

Angående sekretess och brytandet av sekretessen regleras bl.a. i lagen om företagshemligheter, arbetsavtalslagen och strafflagen. Sekretessavtalet är dock alltid ett avtal som tar i beaktan det enskilda rättsförhållandets särart och då det görs ordentligt ger det ett bredare skydd än lagstiftningen

Uppgörande av olika avtal

Vår byrå arbetar med avtalsrätt och uppgör olika avtal på uppdrag av våra företagskunder och värderar av andra upprättade avtalsförslag från kundens synvinkel. Advokatens uppgift är att säkerställa i avtalsförhandlingar och upprättandet av avtalet att det slutliga avtalet innehåller alla relevanta detaljerna för det ifrågavarande rättsförhållandet sett ur kundens synvinkel.  

Advokatens uppgift är att säkerställa att avtalet innehåller det relevanta för ifrågavarande avtalsförhållande.

Advokatens uppgift är att i avtalsförhandlingar och vid uppgörandet av avtalet se till att avtalet innehåller det relevanta för avtalsförhållandet. Ett bra avtal är logiskt uppbyggt och förenklat, skrivet med klar text och fastställer tillräckligt tydligt parternas rättigheter och skyldigheter.

Vår byrå uppgör och konsulterar företag i uppgörandet av bl.a. följande avtal: delägaravtal, sekretessavtal, chefsavtal (se arbetsrätt), avtal för uthyrning av affärslokaler, avtal för uppköp av företagsverksamhet, byggnadsrättens olika avtal, arbetsrättsliga avtal samt många andra avtal.

Jag sålde min affärsverksamhet och vände mig till advokat Rasmus Toivanen. Han hjälpte mig med köpebrevet och andra praktiska saker. Affären blev genomförd och tack vare Toivanen fick jag med flera olika detaljer i köpebrevet som annars hade blivit onoterade. Jag rekommenderar Toivanen varmt i dylika ärenden.

Kvinna i 40 års åldern från Helsingfors

Avtalstvister

Nästan inget avtal är vattentätt. Det finns ofta olika tolkningsmöjligheter av avtal eller hur avtalen följs i praktiken. Detta leder lätt till en avtalstvist. Advokat Rasmus Toivanen hjälper företagskunder i redan uppkomna avtalstvister. Det är viktigt att vi kontaktas i ett så tidigt skede som möjligt då problem uppstår med avtal och avtalstolkningar. På så sätt kan vi på bästa vis säkerställa er rätt.

Kontakt i avtalsfrågor

I avtalsfrågor lönar det sig att  vända till en yrkesskicklig advokat.

Första kontakten där ert ärende kartläggs är kostnadsfri. Tag kontakt så karlägger vi ert behov.