Arbetsrätt och arbetsavtalslagen bör beaktas bra i företagets verksamhet 

Arbetsrätt är ett rättsområde som koncentrerar sig på arbetsförhållandets och arbetsavtalets juridiska frågor.  

Arbetsavtalet är arbetsgivarens grundpelare

Arbetsavtalet ger inte arbetstagaren enbart rättigheter. Arbetstagaren binds av en lojalitetsplikt gentemot arbetsgivaren. Arbetsavtalet skapar också skyldigheter för arbetstagaren. Arbetsavtalet betyder att arbetsgivaren har en rätt att leda arbetet och bestämma över dess innehåll. Arbetsrätt är en omfattande helhet där arbetsgivarens och arbetstagarens arbetsavtal är i centralt.

Arbetsrätt handlar också om arbetsavtalslagen, kollektivavtalen och ett stort antal andra lagar och förordningar. Advokat Rasmus Toivanen är inriktad på olika avtal i samband med arbetsförhållandet och frågor som har med arbetsförhållandets avslutande att göra. 

Avtal om avslutande av arbetsförhållande

Ett avtal om avslutande av arbetsförhållande blir aktuellt då det framkommer problem för arbetstagaren att genomföra sina arbetsuppgifter men det finns inte tillräckligt vägande skäl att säga upp arbetstagaren. Även vid tillfällen där det finns tillräckligt vägande skäl kan ett avtal om avslutande av arbetsförhållande vara ett vettigt alternativ.

Arbetsrätt är i många avseenden bindande och arbetsavtal samt andra arbetsrättsliga avtal är bundna till arbetsavtalslagen samt annan bindande arbetslagstiftning. Då avtal om avslutande av arbetsförhållande görs bör man beakta bindande lagstiftning.   

Vad avtalas i ett avtal om avslutande av arbetsförhållande?

Avtal om avslutande av arbetsförhållande avslutar arbetsförhållandet mellan arbetsgivaren och arbetstagaren. Avtalet avslutar arbetsförhållandet omedelbart eller inom en viss i avtalet bestämd tid. Avtal om avslutande av arbetsförhållande är ett avtal som arbetsgivaren och arbetstagaren gemensamt förbinder sig till och där arbetsförhållandet tar slut utan att någondera parten säger upp arbetsavtalet.

Avtal om avslutande av arbetsförhållande är bunden till bindande lagstiftning. Arbetsgivaren bör också beakta det rätta tillvägagångssättet då avtal om avslutande av arbetsförhållande görs. Arbetsgivaren borde informera arbetstagaren tydligt om de ekonomiska effekterna avtalet kan ha på arbetstagarens karenstid för arbetslöshetsförmåner. Dessutom borde arbetsgivaren låta arbetstagaren bekanta sig med avtalet i några dagar före det signeras. Arbetstagaren behöver få tid att begrunda avtalet och dess inverkan i sitt liv.

Om avtalet signeras för snabbt eller arbetsgivaren inte informerat arbetstagaren tillräckligt finns det risk för att avtalet inte anses giltigt. Ett ogiltigt avtal gynnar inte arbetsgivaren. 

Chefsavtal

Arbetsavtalets ramar beskrivs i arbetsavtalslagen. Företagens verkställande direktörer och andra i motsvarande chefsställning är inte i ett arbetsförhållande till arbetsgivaren och därmed kommer inte arbetsavtal ifråga. För personer i dessa ställningar brukar man göra chefsavtal. Arbetsavtal kommer inte ifråga eftersom t.ex. en verkställande direktör är ett lagstadgat organ i aktiebolaget. Denne kan inte på grund av sin position vara i ett sådant arbetsförhållande som beskrivs i arbetsavtalslagen.

Även andra personer i motsvarande ställning är utanför arbetsavtalslagen och arbetslagstiftningen. För verkställande direktören och de i motsvarande chefsställning tillämpas de allmänna avtalsrättsliga normerna och principerna. För dem görs ett chefsavtal som är ett avtal mellan företaget och personen ifråga.

Även om det går att de facto göra ett arbetsavtal med en verkställande direktör så är chefsavtalen i praktiken det klart vanligaste alternativet. För övriga högre tjänstemän bör det alltid utifrån deras arbetsuppgifter redas ut ifall de är i en sådan ställning att arbetsavtalslagen och övrig arbetslagstiftning kommer ifråga. Arbetsuppgifternas verkliga natur avgör.  

Varför lönar det sig att göra chefsavtal?

Chefsavtal ger chefen avtalsmässigt den arbetsrättsliga ställningen som fattas i lagstiftningen. Chefsavtal innehåller bestämmelser om lönen, bonus, försäkring, immateriella rättigheter, sekretess, konkurrensförbud och en rad andra saker. Av erfarenhet är det viktigt att inkludera möjliga bestämmelser om avslutandet av chefens tjänsteförhållande, då bl.a. olika ersättningar kan bli aktuella. Chefsavtal kan man inte ändra på ensidigt utan en ändring kräver att båda parterna avtalar om det.

Om chefsavtalets tolkning leder till meningsskiljaktigheter parterna emellan försöker man först reda ut ärendet parterna emellan. Om detta inte lyckas behöver man söka lösningen genom allmän domstol. Om man vill använda sig av skiljemannaförfarande bör det finnas en bestämmelse om det i chefsavtalet.

Arbetsavtalstvister

Arbetsavtalstvister beror ofta på olika tolkningar av arbetsavtalen. Ett avtal om avslutande av arbetsförhållande kan vara vägen till en försonlig lösning. Före arbetsförhållandet avslutas, antingen genom avtal eller uppsägning eller hävning, bör man noggrant överväga lagligheten i det man gör.

Ifall det inte finns någon försonlig lösning i sikte går ärendet som stridigt till domstol. Senast vid det här skedet borde arbetsgivaren kontakta en advokat som är insatt i arbetsrättsliga frågor. Arbetsavtalstvister är ofta krävande och flera aspekter bör vägas in. Framförallt bevisningen är viktig då domstolen avgör om avslutandet av arbetsförhållandet varit lagligt eller inte.   

Kontakt i ärenden som gäller arbetsrätt 

Behöver ert företag hjälp med frågor som berör arbetsrätt? Advokat Rasmus Toivanen hjälper gärna till.

Första kontakten där ert ärende kartläggs är kostnadsfri. Tag kontakt så utreder vi ert behov.