Skadeståndsrätt

Skadeståndslagen tillämpas på utomkontraktuella skador. I avtalsförhållanden tillämpas skadeståndsrättens principer som bygger på skadeståndslagen. Skadestånd omfattar direkta och indirekta skador. I huvudsak är den skadedrabbade berättigad att kräva den skadevållande full ersättning för uppkomna skador men skadeståndsrätten innehåller också undantag och särdrag. Byrån biträder både den skadedrabbade och den skadevållande.

Kort om skadestånd

Skadeståndslagsenliga skador är person- och sakskador. T.ex. personskadorna vid brott kan omfatta skadestånd för skada och värk samt tillfälliga men, andra tillfälliga men, bestående men och ersättning för lidande. I olika skadehändelser kan skadorna delas upp i direkta och indirekta skador. I avtal mellan näringsidkare kan man ofta giltigt avtala om att kostnader för kommande skador begränsas enbart till direkta skador och ofta är det också möjligt att begränsa skadebeloppet.