Rakennusoikeus

 Rakennusoikeus on oikeudenala, johon sisältyy paljon sopimuksia ja eri osapuolia sekä pitkiä sopimussuhteita.  

Rakennusurakan yleiset sopimusehdot, YSE 1998, ovat rakennusoikeuden vakiosopimusehdot, joiden käyttämisestä tulee osapuolten välillä sopia. Rakennusoikeus ja YSE 1988 kuuluvat yhteen ja suuremmissa rakennusurakkasopimuksissa YSE 1998 ehtoihin viitataan lähes poikkeuksetta.  

Rakennusurakan yleiset sopimusehdot YSE 1998 

YSE 1998 on nimensä mukaisesti kokoelma yleisiä sopimusehtoja. YSE 1998 täydentää rakennusurakassa sopimuksia, työmaakokousten pöytäkirjoja, kaupallisia asiakirjoja, teknisiä asiakirjoja, osapuolten välilisiä sähköpostikeskusteluja ja muita lähteitä.  

Rakennusoikeus on sopimusoikeudellisesti poikkeuksellisen haastava, koska toimijoita rakennusurakassa on tavallisesti paljon: rakennuttaja, pääurakoitsija, aliurakoitsija, aliurakoitsijan omat aliurakoitsijat sekä eri suunnittelijat, mm. arkkitehdit, lvi-suunnittelija, sähkösuunnittelijat ja rakennesuunnittelijat. Eri toimijoiden suoritukset vaikuttavat rakennusurakkaan ja muiden toimijoiden suorituksiin. 

Mitä YSE 1998 vakioehdoissa säännellään?

Rakennusurakkaan sisältyy monta yksittäistä sopimusta ja siksi YSE 1998 toimii eräänlaisena takapiruna, kun asioista ei ole sovittu tai kun sopimukset eivät anna yksiselitteistä vastausta esille tulleeseen ongelmaan. YSE 1998 vakioehdoista löytyy laajasti ehtoja eri tilanteita varten. 

YSE 1998 vakioehdoissa säännellään urakan sisällöstä ja laajuudesta, urakka-aikataulusta, sopijapuolten vastuista, tilaajan ja urakoitsijan vakuuksista sekä rakennuskohteen vakuuttamisesta, urakkahinnan maksamisesta, muutostyövelvollisuudesta, lisätöistä, omistusoikeudesta ja vahingon vaarasta, urakoitsijan työnjohdosta ja rakennusurakan valvonnasta, yhteisistä kokouksista ja toimituksista, työmaakokouksista, tarkastuksista, kirjauksista, sopimuksen purkamisesta ja siirtämisestä sekä erimielisyyksien ratkaisemisesta. 

Rakennusoikeus - Muutostyövelvollisuus ja lisätyöt

YSE 1998 vakioehtojen 43 pykälän mukaan urakoitsija on velvollinen toteuttamaan tilaajan vaatimat muutostyöt, ns. muutostyövelvollisuus, elleivät ne oleellisesti muuta urakkasuoritusta toisen luonteiseksi. Muutokset on selvästi osoitettava urakoitsijalle. Urakoitsijan on tehtävä ja tilaajan on käsiteltävä muutostyötä koskeva tarjous viipymättä. 

Muutosta ei saa ryhtyä toteuttamaan YSE 1998 ehtojen mukaan ennen kuin muutostyön sisällöstä ja vaikutuksesta urakkaan on kirjallisesti sovittu. YSE 1998 ehtojen mukaan kuitenkin pienet ja kiireelliset muutostyöt voidaan tehdä ilman kirjallista sopimusta. Näistä on kuitenkin tehtävä merkintä työmaapäiväkirjaan ja muutostyön vaikutuksesta urakkahintaan on mahdollisimman pian kirjallisesti sovittava.  

Muutostyövelvollisuus eroaa lisätöistä

Muutostyövelvollisuus eroaa lisätöistä, joista säännellään YSE 1998 ehtojen 46 pykälässä. Lisätöistä ja niiden hinnasta, suoritusajasta ja vaikutuksesta urakkahintaan on sovittava kirjallisesti ennen niihin ryhtymistä. Yleensä lisätyöt esitetään tilaajalle hyväksyttäväksi urakoitsijan tarjouksella. Muutostyövelvollisuus eroaa lisätöistä siinä, että lisätöiden suorittamisesta urakoitsijalla on mahdollisuus kieltäytyä. 

Asianajaja Rasmus Toivanen auttoi yritystämme rakennusprojektiin liittyvässä riidassa. Toivanen oli erittäin asiantunteva ja saimme hyvän sovintoratkaisun vastapuolen kanssa. Suosittelen!

Yhteydenotot rakennusoikeuteen liittyvissä asioissa

Rakennusoikeus ja YSE 1998 ehdot ovat tuttuja asianajajallemme Rasmus Toivaselle.

Asianajajamme konsultoi eri osapuolia ennen rakennusurakkaa, osallistuu rakennusurakkaa koskeviin neuvotteluihin sekä tarvittaessa avustaa rakennusurakkariitaan liittyvässä oikeudenkäynnissä. 

Olkaa yhteydessä, niin kartoitamme yhtiönne avuntarvetta. Ensimmäinen yhteydenotto ja alkukartoitus on maksuton.