Advokatbyrå Torato Juridik biträder kunder i byggnadstvister. Byggprojekt omfattar ofta många olika aktörer varav de centralaste är byggherren, huvudentreprenören, underentreprenörerna och planerarna. I byggrätten är rättskällorna mångfacetterade och dokumenteringen tekniskt till sin karktär. Byggprojektets aktörer har även långtgående informations- och undersökningsplikter. Under och efter byggprojektet kan det uppstå problem mellan aktörerna. Då lönar det sig att kontakta en advokat som är insatt i byggnadsrätten. Vi biträder byggprojektets olika aktörer.

Vanliga tvistefrågor i samband med byggprojekt kan vara:

 • fördröjning av byggprojekt
 • meningsskiljaktigheter angående tilläggs- och ändringsarbeten
 • byggfel och planeringsfel
 • byggnadsarbetets garantier
 • reklamationens innehåll och tidpunkt, ex. försenad eller bristfällig reklamation
 • försummande av informationsplikten (informationsplikt vid byggprojekt)
 • försummande av utredningsskyldighet (utredningsskyldighet vid byggprojekt)
 • försummande av lojalitetsplikt (lojalitetsplikt vid byggprojekt)
 • byggherrens ansvar
 • huvudentreprenörens ansvar
 • underentreprenörens ansvar
 • planerarens ansvar

  Byråns tjänster innehåller bland annat:

 • förhandlingar relaterade till byggnadstvister
 • åtgärder för att lösa byggnadstvister
 • rättegångar vid byggnadstvister 

Byrån kan också konsultera byggherren eller huvudentreprenören före byggprojektet.