Bostads- och fastighetstvister

Tvister som hänför sig till fastighets- och bostadsaffärer

Köp/försäljning av hem är ofta den största affären man gör i livet. Fastighetsaffärerna regleras av jordabalken medan bostadsaffärerna regleras av lagen om bostadsköp. För det mesta går allting bra men då det uppstår problem i form av fel i fastigheten lönar det sig att i ett så tidigt skede som möjligt att vända sig till en jurist som arbetar dagligen med fastighetsärenden. På så sätt säkrar du att du inte går miste om de rättigheter som du har enligt lagen. Vår byrå har ett brett kunnande i bostad- och fastighetstvister. Då du vänder dig till oss kartlägger vi din situation och söker den för din situation mest optimala lösningen.

Tvisterna vid bostads- eller husköp kan omfatta många olika slags problem. De vanligaste problemen härrör sig till mögel- och fuktskador (s.k. mögelhus), dolda fel, kvalitetsfel, rådighetsfel, säljaren givit oriktiga eller vilseledande uppgifter, försenad reklamation, fel i bostadsyta, prisavdrag, skadestånd, byggfel, mikrobskada, hälsorisk, fel i disponentintyg, fastighetsmäklarens ansvar mm. Ifall du är part i en bostads- eller fastighetstvist lönar det sig att kontakta vår Advokat i ett så tidigt skede som möjligt.

Bostadsaktiebolagsärenden

Vi biträder såväl bostadsbolaget som enskilda aktieägare i bostadsaktiebolagsärenden. Meningsskiljaktigheter kan uppstå till exempel i frågor om underhållsansvar, aktieägarnas likställighet och ändringsarbeten i lägenheterna. Vår byrå biträder såväl bolaget som den enskilde aktionären i en bostadsbolagstvist. Tvisterna kan omfatta bl.a. följande ärenden: underhållsansvaret i bostadsbolag, överträdelse av aktieägarnas likställighet, ändringsarbete i aktielägenhet, klander av bolagsstämmans beslut, tagande av aktielägenhet i bolagets besittning, ändrande av bolagsordning, jämkning av bolagsordning mm.

Hyresbostadsärenden

Vi biträder såväl hyresvärden som hyresgästen i ärenden som berör hyresbostäder. Vid hyresförhållanden kan det uppstå meningsskiljaktigheter exempelvis om returnering av säkerhet, vid hävning och uppsägning av hyresavtal och gällande hyresbostadens skick.

Byggärenden

Vi biträder privatpersoner i tvister som uppstått i byggärenden. Vanligtvis uppstår meningsskiljaktigheter t.ex. i följande ärenden: tilläggs- och ändringsarbeten, byggarbetets dåliga kvalité, förseningar av arbetet, byggfel, brister i byggarbetet, brister i reklamation osv.

Första kontakten är avgiftsfri

Tag kontakt med advokat Rasmus Toivanen så kartlägger vi din situation. Den första kontakten är alltid avgiftsfri om ärendet inte leder till uppdrag.

Rekommendationer

”Advokat Rasmus Toivanen skötte vårt ärende i anknytning till ett fastighetsärende mycket professionellt. Vi rekommenderar honom.” – Timo och Arja Mäkelä, Helsingfors

”Advokat Rasmus Toivanen hjälpte oss i ett bostadsköpsärende. Han kan sin sak. Vi rekommenderar honom varmt.” – Toni Rikala, Nedervetil

Besöks- och postadress:

Advokatbyrå Torato Juridik Ab
Styrmansgatan 8
68600 Jakobstad

E-post:

rasmus.toivanen@toratojuridik.fi

Telefon:

+358 45 1255 954